Riskhantering

Bitsec har med sin bakgrund från rättsvårdande myndigheter stor erfarenhet av att hjälpa kunder placera in hot från olika aktörer i sitt rätta sammanhang. Att med den kunskapen känna till de risker verksamheten är utsatt för utgör en grund för att kunna verka framgångsrikt på den marknad man väljer att agera på.
Med en riskhantering som på ett systematiskt sätt inventerar, analyserar och förbygger olika typer av risker för verksamheten lägger det grunden för ett strukturerat säkerhetsarbete vilket är en förutsättning för att kunna vara proaktiv.

 

Bitsec hjälper verksamheter med en fokuserad och skräddarsydd riskhantering, inom bland annat områdena risk-och hotbilder och bakgrundskontroller av potentiella partners och personal. Bitsec har mycket bred kompetens och har utrett flertalet misstänkta IT-brott och andra typer av brott med gott resultat. Vid önskemål kan utredningarna utökas och överlämnas till rättsvårdande myndigheter.

 

Med vår gedigna erfarenhet kan Bitsec stödja verksamheter med att kunna bedöma och hantera risker för affärsverksamheten vilket kan vara avgörande för företagets utveckling och fortlevnad.